1. Aktualno
  2. Dogodki
  3. Panorama

- Razpis za delovno mesto: Vzdrževalec III


 Občina obvešča več >>

- Obnovitveno predavanje CPP  - petek, 11. maj ob 18. uri v gasilskem domu Vrzdenec več >>

- Brezplačna otroška predstava - četrtek, 17. maj ob 17. uri v Prosvetnem domu Horjul več >>

- Ustvarjalna delavnica za otroke - torek, 29. maj ob 17. uri v Knjižnici Horjul več >>

- Poslanska pisarna / dr. Anže Logar - predhodna najava na tel. št. 041 896 896

 

Če želite dodati dogodek, nas obvestite na obcina@horjul.si

Na portalu javnih naročil je bilo dne 7.4. 2014 pod številko JN4092/2014 objavljeno javno naročilo - Rekonstrukcija in sprememba namembnosti stare telovadnice Osnovne šole Horjul.

Predmet javnega naročila je »Rekonstrukcija in sprememba namembnosti stare telovadnice Osnovne šole Horjul«, in sicer:

A. - gradbena dela
B. - obrtniška dela
C. - izdelava projektne dokumentacije za obratovanje in vzdrževanje


word
Razpisna dokumentacija (popravljeno 11.4.2014)
excel Popis (popravljeno 15.4.2014)
word
Izjava
pdf Sheme

 Projektna dokumentacija:

zip Mapa 0
zip Mapa 1
zip Mapa 3
zip Mapa 4
zip Mapa 5

Dne 11.04.2014 se spreminja razpisna dokumentacija in popis del v delu, ki se nanaša na strojne instalacije. Zaradi spremembe razpisne dokumentacije se podaljša rok oddaje ponudbe na četrtek 08.05.2014 ob 08.30. Posledično bo odpiranje ponudb v četrtek 08.05.2014 ob 11.00 uri.
(Obvestilo
- JN4416/2014)

 

1. Vprašanje in odgovor št. 1

Na portalu JN je bilo dne 7.4.2014 ob 21.48 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani.

V navodilih je pri finančnih zavarovanjih pod točko Za dobro izvedbo (str. 12) zahtevano:
Za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik priložiti ponudbi originalno izjavo banke oz. zavarovalnice, da bo v primeru podpisa pogodbe naročniku zagotovil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot izhaja iz določil razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik izjave ne bo priložil, se bo ponudba štela za nepravilno in bo izločena iz nadaljnjega postopka. Isto se nanaša tudi na garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. V nadaljevanju pa imate pri obrazcih Finančna zavarovanja (str. 36) navedeno izjavo ponudnika, da bo pridobil zgoraj omenjeni garanciji.

 Vprašanje:
Kaj mora ponudnik priložiti k ponudbi – s strani ponudnika podpisano izjavo skladno z obrazcem na str. 36 ali originalni izjavi banke oziroma zavarovalnice, kot je navedeno na str. 12 navodil? Hvala.

Odgovor poslan dne 9.4.2014 ob 10.35 uri.

Ponudnik mora priložiti k ponudbi – s strani ponudnika podpisano izjavo skladno z obrazcem na str. 36 in originalni izjavi banke oziroma zavarovalnice, kot je navedeno na str. 12 in 13. navodil.

 

2. Vprašanje in odgovor št. 4

Na portalu JN je bilo dne 9.4.2014 ob 10.22 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani,

po odločitvi DRK Številka: 018-119/2012-3 so lahko reference tudi na drugih obrazcih, če vsebujejo vse podatke, ki jih zahteva naročnik.
Zato naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo, da so reference lahko samo na obrazcih naročnika in dovoli, da predložimo že pridobljene kopije iz predhodnih projektov, ki pa vsebinsko odražajo zahtevane informacije naročnika. Namreč nesmiselno je nenehno zahtevati ista referenčna potrdila od istih investitorjev samo zaradi formalnih sprememb v obrazcih.
Prav tako pa je naročnik tudi dolžan avtentičnost in resničnost referenčnih potrdil preveriti in je ključno le, da ima ustrezne podatke o tem, kaj naj preverja.

Prosimo za potrditev predloga.

Odgovor poslan dne 10.4.2014 ob 9.53 uri.

Naročnik je v poglavju 1,5 razpisne dokumentacije navedel:
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevane priloge.
Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelani s strani ponudnika.

Da, reference so lahko tudi na drugih obrazcih (oz. kopije) v kolikor imajo navedene vse podatke po zahtevah naročnika.

 

3. Vprašanje in odgovor št. 7

Na portalu JN je bilo dne 10.4.2014 ob 9.59 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Pozdravljeni! Med opisom finančnega zavarovanja za resnost ponudbe omenjate POGAJANJA? Ali gre za postopek s pogajanji?

Odgovor poslan dne 10.4.2014 ob 10.24 uri.

Ne gre za postopek s pogajanji in naročnik je napako v ponudbeni dokumentaciji popravil.

 

4. Vprašanje in odgovor št. 5

Na portalu JN je bilo dne 9.4.2014 ob 14.39 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani! Prosim da objavite sheme! Hvala za hiter odgovor

Odgovor poslan dne 10.4.2014 ob 10.44 uri.

Sheme so objavljene na spletni strani www.horjul.si.

 

5. Vprašanje in odgovor št. 6

Na portalu JN je bilo dne 9.4.2014 ob 14.41 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani! Pri zemeljskih delih, postavka 2- ni količine?

Odgovor poslan dne 10.4.2014 ob 10.45 uri.

Tiskovna napaka v popisu je popravljena in količina v postavko 2 vpisana.

 

6. Vprašanje in odgovor št. 3

 Na portalu JN je bilo dne 9.4.2014 ob 10.21 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

 Ponudnikovo vprašanje:

 Naročnik je v predmetni razpisni dokumentaciji pod rubriko Finančna zavarovanja ,da je ponudnik ponudbi dolžan priložiti izjavo banke oz. zavarovalnice , da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjavo banke oz.zavarovalnice da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Ta zahteva razpisne dokumentacije je objektivno neopravičljiva in nesorazmerna ter brez kakršnih koli pravnih podlag. Hkrati izrecno nasprotuje mnenju Ministrstva za finance, dostopnega na njihovi spletni strani http://www.djn.mf.gov.si/resources/files/Stalisca/007-164-2012_Financna zavarovanja pri javnem naročanju.

 Naročnik v postopku oddaje javnega naročila sicer lahko zahteva finančna zavarovanja, pravnih podlag za zahtevo po izjavah banke, da bo izdala garancijo pa ni navedenih ne v ZJN-2 ter niti v Pravilniku o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila. Ker finančna zavarovanja predstavljajo predpogodbeno oz. pogodbeno obveznost ponudnika oziroma izvajalca, je naročnik pri definiranju zahtev na področju finančnih zavarovanj, ter še posebej izjav banke v zvezi z izdajo garancij za katere veljavni predpisi niti ne dajejo ustreznih pravnih podlag, dolžan upoštevati temeljna načela ZJN-2 in določila Obligacijskega zakonika, ki podrobneje urejajo način določanja pogojev pogodbe in urejanja pogodbenih odnosov. Banke zaradi svoje poslovne politike izjave, da bodo izdale bančno garancijo vedno težje izdajajo oziroma jih ponudnikom zaračunajo v nesorazmerni višini, poleg tega pa kot rečeno podlag v Pravilniku o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila, ki je celo prenehal veljati (se pa sicer še lahko uporablja) za izjavo banke sploh ni. Pravilnik izjav bank, da bo izdala garancijo namreč niti ni predvideval. Zaradi navedenega dejstva in poslovne politike banke večina naročnikov v fazi oddaje ponudbe zahteva zgolj lastno izjavo ponudnika, da bo pridobil bančno garancijo za dobro izvedbo obveznosti in lastno izjavo ponudnika, da bo pridobil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Naročnik ne sme samovoljno, mimo določil OZ in ZJN-2, postavljati pogojev pogodbe, nenazadnje so nemogoči pogodbeni pogoji v pogodbi sankcionirani z najvišjo obliko neveljavnosti, to je ničnostjo. Glede na navedeno zahtevamo, da se tako kot večina drugih naročnikov prilagodite pravnim predpisom ter ne zahtevate več kot je v njih določeno, še posebej ker so zaradi poslovne politike bank zahteve po izjavah bank, da bodo izdale bančne garancije, postale tudi izrazito nemogoče in diskriminatorne do vseh ponudnikov. Upoštevajoč, da za zahteve po izjavah bank ni neposrednih pravnih podlag in zaradi poslovne politike bank pričakujemo, da se boste situaciji prilagodili in tako kot drugi naročniki zahteve po izjavi bank nadomestili z izjavo ponudnika, da bo pridobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjavo ponudnika, da bo pridobil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

 Glede na navedeno zahtevamo, da se zahtevi po izjavi banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjavi banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku nadomesti z lastno izjavo ponudnika.

 Odgovor poslan dne 10.4.2014 ob 11.02 uri.

Naročnik ne odstopa od zahteve, da mora ponudnik ponudbi priložiti izjavo banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjavo banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

 

7. Vprašanje in odgovor št. 10

Na portalu JN je bilo dne 10.4.2014 ob 10.17 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani! Reference morate dovoliti za obdobje zadnjih 5 let. Tako veleva zakonodaja.

Odgovor poslan dne 11.4.2014 ob 12.10 uri.

Naročnik je popravil pogoj za opravljena referenčna dela in sicer:
Ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj 3 referenčne izjave investitorjev za izvedbo podobnih del, v letih 2009 do 2013, v vrednosti nad 60% ponudbene vrednosti v EUR brez DDV. Dela so morala biti opravljena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe.

 

 8. Vprašanje in odgovor št. 8

Na portalu JN je bilo dne 10.4.2014 ob 10.12 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani! Kje so zahtevane izjave bank- vzorci izjav? n vzorci samih garancij, ampak vzorec izjave, ki jo moramo predložiti? Hvala za hiter odgovor

Odgovor poslan dne 11.4.2014 ob 12.11 uri.

 Za izjavo banke oz. zavarovalnice  za izdajo garancije za  dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in garancijo za odpravo napak v garancijski dobi obrazci niso predpisani.  V izjavi  mora  biti naveden ponudnik in da se izjava nanaša na JN4092/2014 z dne 07.04.2014 »REKONSTRUKCIJA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI STARE TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE HORJUL« naročnika Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul. Vrednost in trajanje garancije mora biti skladno z razpisno dokumentacijo.

 

9. Vprašanje in odgovor št. 9

Na portalu JN je bilo dne 10.4.2014 ob 10.14 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani!
Prosimo vas, da črtate del v razpisni dokumentaciji, ki določa, da mora ponudnik z lastnimi kadri in sredstvi izvesti najmanj 30% javnega naročila. Predmetno določilo je namreč v očitnem nasprotju z določili tretjega in četrtega odstavka 45. člena ZJN-2.

DKOM je v zvezi s takim diskriminatornim pogojem v svoji odločitvi št. 018-253/06-34-2178, navedel: »Ponudniki se odločijo za oddajo ponudbe s podizvajalci in za oddajo skupne ponudbe predvsem iz razloga, ker sami ne izpolnjujejo vseh pogojev za priznanje sposobnosti in med njimi zlasti tistih, ki so urejeni v 42.a členu ZJN (Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti). Na ta način je dana možnost, da se večjih javnih naročil lahko udeležijo tudi manjši ponudniki. Določbe členov 46 (Ugotavljanje sposobnosti za podizvajalce) in 47 ZJN-1 (Predložitev skupne ponudbe) torej posredno zagotavljajo večjo konkurenco oziroma omogočajo udeležbo tudi takšnim ponudnikom, ki sicer ne bi mogli konkurirati na posameznem javnem razpisu, pri čemer pa ne dopuščajo takšnih omejitev, ki jih je naročnik določil v zgoraj citirani točki c.1.1 razpisne dokumentacije. Naročnik lahko to zadevno od ponudnikov kvečjemu zahteva, da v ponudbi navedejo, v kolikšnem delu bodo izvedbo javnega naročila oddali podizvajalcu (prvi odstavek 46. člena ZJN-1) in ne (kot je to storil naročnik v obravnavanem primeru), da takšen del določi sam. Navedeno velja tudi v primeru predložitve skupne ponudbe, kjer prepoved takšnega ravnanja izhaja že iz prvega odstavka 47. člena ZJN-1, obenem pa ZJN-1 tudi določa (v četrtem odstavku istega člena), da se izpolnjevanje pogojev po 42.a. in 43. členu ZJN-1, skladno s predmetom javnega naročila, ugotavlja za vse izvajalce skupaj. Iz navedenega sledi, da je omejitev iz sporne točke postavljena ne le v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena ZJN-1 (kot je že navedeno v predhodnih dveh odstavkih te obrazložitve) temveč (predvsem) tudi v nasprotju s 46. in 47. členom ZJN-1 in posledično (kot to pravilno zatrjuje vlagatelj) v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen) ZJN-1.«

Kot je očitno je DKOM o taki zahtevi naročnika že odločal bi bilo vlaganje revizijskega zahtevka nesmotrno dejanje, ki bi povzročilo nepotrebne stroške in izgubo časa, naročniku pa smo s konkretno odločbo DKOM dokazali, da mora svojo nezakonito zahtevo umakniti. Naročnika pozivamo, da se do navedene trditve opredeli ter zahtevo RD ustrezno korigira.

Odgovor poslan dne 11.4.2014 ob 12.12 uri.

 Naročamo gradnjo  večje vrednosti, zato od ponudnika pričakujemo, da bo vsaj 30% teh del zmožen opraviti z lastnimi delavci. V kolikor sami tega pogoja ne izpolnjujete, lahko nastopite kot partner v skupni ponudbi, kot je zapisano v poglavju SKUPNA PONUDBA razpisne dokumentacije ali kot podizvajalec  glavnega izvajalca. Zadeva št. 018-253/06-34-2178  ne vsebuje citiranega teksta v vašem vprašanju, navedeni zahtevek pa je bil tudi zavrnjen kot neutemeljen, zato ne komentiramo predstavljeni izsek besedila.

 

10. Vprašanje in odgovor št. 2

Na portalu JN je bilo dne 8.4.2014 ob 14.50 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Ali lahko objavite projektno dokumentacijo, kot to običajno počno ostali naročniki zavezani javnemu naročanju.
Hvala in lep pozdrav!

Odgovor poslan dne 10.4.2014 ob 12.25 uri.

Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Horjul - www.horjul.si.

 

11. Vprašanje in odgovor št. 11

Na portalu JN je bilo dne 15.4.2014 ob 11.02 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Pozdravljeni,
v popravljenih popisih še vedno ni vpisana količina pri postavki 2 - zemeljska dela.
Lep dan.


Odgovor poslan dne 15.4.2014 ob 14.29 uri.

Pozor, pri zavihku Zemeljskih delih je potrebno upoštevati, da je količina izvedbe izkopa v objektu pod točko 2 je 224 m3.

 

12. Vprašanje in odgovor št. 12

Na portalu JN je bilo dne 16.4.2014 ob 9.46 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Lahko namesto potrdil bank priložimo BON-2, iz katerega je pravtako razvidno, da nimamo blokiranih transakcijskih računov?


Odgovor poslan dne 16.4.2014 ob 10.06 uri.

Priložiti morate potrdilo bank, da od 07.10.2013 do 07.04.2014 niste imeli blokiranih transakcijskih računov.

 

13. Vprašanje in odgovor št. 13

Na portalu JN je bilo dne 17.4.2014 ob 10.11 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani! Ali lahko predložimo potrdila bank za eno leto nazaj? S tem bi nam malo zmanjšali stropke, ki jih imamo venomer s pridobivanjem potrdil bank? Saj če je zajeto zadnje leto, je zajeto tudi obdobje, ki ga navajate vi? Hvala

Odgovor poslan dne 18.4.2014 ob 12.41 uri.

Priložiti morate potrdilo bank, da od 07.10.2013 do 07.04.2014 niste imeli blokiranih transakcijskih računov. Če potrdilo za eno leto zajema tudi obdobje od 07.10.2013 do 07.04.2014 je v redu.

14. Vprašanje in odgovor št. 14

Na portalu JN je bilo dne 17.4.2014 ob 15.04 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani!
V zvezi z referencami nas zanima ali se te lahko priložijo na kopijah obrazcev drugih JN, vsebujejo pa vse zahtevane podatke po predmetnem JN. Ali je v tem primeru potrebno izpolniti obrazec - potrdilo o referencah, ki je objavljen v razpisni dokumentaciji?
Hvala.

Odgovor poslan dne 18.4.2014 ob 12.51 uri.

Da, reference so lahko tudi na drugih obrazcih, (oz. kopije) v kolikor imajo navedene vse podatke po zahtevah naročnika v razpisni dokumentaciji.

15. Vprašanje in odgovor št. 15

Na portalu JN je bilo dne 18.4.2014 ob 7.54 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani,

Na dokumentu BON-2 je prav tako razvidno, da nismo bili blokirani v obdobju 7.10.2013 - 7.4.2014 za vse poslovne transakcijske račune. Prosimo vas, da nam navedete RAZLOG zakaj omenjen dokument ni dober za dokaz omenjenega pogoja, saj je nerazumljivo, da ne omogočite priložitve uradnega državnega dokumenta, ki zadostuje za dokaz pogoja finančne sposobnosti. S tem, da nam otežujete oddajo ponudbe s takimi nerazumljivimi načeli kršite veljavni zakon ZJN-2, natančneje 8. in 10. člen.

Prosimo, da ponudnikom omogočite priložitev dokumenta BON-2 namesto potrdila bank.

Odgovor poslan dne 18.4.2014 ob 12.52 uri.

Ponudnik lahko namesto potrdila banke predloži tudi BON 2 če zajema tudi obdobje od 07.10.2013 do 07.04.2014.

 

16. Vprašanje in odgovor št. 16

Na portalu JN je bilo dne 18.4.2014 ob 08.07 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani,

Glede na to, da se je spremenil datum oddaje ponudb in odpiranja ponudb nas zanima ali datum veljavnosti ponudbe ostaja enak, t.j. 6.6.2014?
Hvala za vaš odgovor.


Odgovor poslan dne 18.4.2014 ob 12.52 uri.

Veljavnost ponudbe ostane nespremenjena.

17. Vprašanje in odgovor št. 17

Na portalu JN je bilo dne 22.4.2014 ob 11.06 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani,
zanima nas ali je mogoč ogled objekta.
Lep pozdrav.


Odgovor poslan dne 22.4.2014 ob 14.18 uri.

Ogled objekta je možen po predhodni najavi, vsak delovni dan od 8.00 ure do 12.00 ure.