1. Aktualno
  2. Dogodki
  3. Panorama

- Razpis za delovno mesto: Vzdrževalec III


 Občina obvešča več >>

- Obnovitveno predavanje CPP  - petek, 11. maj ob 18. uri v gasilskem domu Vrzdenec več >>

- Brezplačna otroška predstava - četrtek, 17. maj ob 17. uri v Prosvetnem domu Horjul več >>

- Ustvarjalna delavnica za otroke - torek, 29. maj ob 17. uri v Knjižnici Horjul več >>

- Poslanska pisarna / dr. Anže Logar - predhodna najava na tel. št. 041 896 896

 

Če želite dodati dogodek, nas obvestite na obcina@horjul.si

Na portalu javnih naročil je bilo 9.11.2015 pod oznako št. JN 7896/2015 objavljeno javno naročilo - Zavarovanje premoženja in splošne odgovornosti Občine Horjul v letih 2016-2025.
Ponudba šteje za pravočasno, če je naročniku predložena do 01. 12. 2015 do 9.00 ure.

pdf Razpisna dokumentacija
word Razpisna dokumentacija 
pdf 
Priloga 1 – Zavarovalno tehnična dokumentacija - POPRAVEK
 
1. Vprašanje in odgovor št. 1

Na portalu JN je bilo dne 11.11.2015 ob 10.49 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

 Ponudnikovo vprašanje:

 Spoštovani,

v skladu z ZJN-2 je v 51. členu je natančno opredeljen rok za sprejem ponudb v odprtem postopku, in sicer: "rok za prejem ponudb v odprtem postopku mora biti najmanj 40 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Portalu javnih naročil."
2. Če pri javnem razpisu sodeluje zavarovalni posrednik navedite kateri in višino posredniške provizije.
3. Prosimo za podatek o morebitnih škodnih rezervah po posamezni zavarovalni vrsti.
Lp

Odgovor poslan dne 12.11.2015 ob 14.35 uri.

 1. ZJN-2 v 50. členu določa, da mora naročnik, pri določanju rokov za prejem prijav in ponudb, upoštevati predvsem zapletenost naročila in čas, ki je potreben za pripravo ponudb, ter minimalne roke, določene z ZJN-2. Praviloma mora biti rok za prejem ponudb in prijav tako dolg, da omogoča pripravo popolne ponudbe.
Rok za prejem ponudb, določen v 51. členu ZJN-2, se upošteva samo v primeru, če je potrebno obvestilo o javnem naročilu objaviti v Uradnem listu Evropske unije. V primeru, ko naročnik oddaja javno naročilo po odprtem postopku in je vrednost naročila nižja od vrednosti, od katere dalje je javno naročilo potrebno objaviti v Uradnem listu EU, se 40-dnevni rok za prejem ponudb, ne upošteva.
Zato smo se kot naročnik odločili, da je, glede na ne-zapletenost naročila in ocenjeni čas potreben za pripravo ponudbe, povsem dovolj 15 dnevni rok za priprave ponudbe, ki je določen v razpisni dokumentaciji, zato rok za oddajo ponudbe, ki je določen na 24.11.2015 ob 09:00 uri, ostaja enak.
2. Zavarovalni posrednik je naveden v sami razpisni dokumentaciji na strani 2, pod točko št. I. Povabilo k oddaji ponudbe, kjer je navedena tudi višina njegove provizije.
3. Podatek o škodnem rezultatu po posamezni zavarovalni vrsti, v zadnjih 6-h letih, je naveden na strani 11 v Prilogi 1 – Zavarovalno tehnična dokumentacija. Škodne rezervacije znašajo 1.919,86 EUR iz naslova strojeloma ter 1000 EUR iz naslova obratovalnega zastoja zaradi strojeloma MFE.


2. Vprašanje in odgovor št. 2

Na portalu JN je bilo dne 16.11.2015 ob 11.41 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani,
prosimo za objavo obrazcev tehničnega dela v Excelovi obliki.

Hvala.
lp

Odgovor poslan dne 16.11.2015 ob 13.55 uri.

Ker tehničnega dela nimamo v Excel-ovi obliki, objavljamo Word-ovo obliko Priloge 1 – Zavarovalno tehnična dokumentacija.

Obenem obveščamo vse zainteresirane ponudnike, da je bil pomotoma upoštevan napačen znesek pri škodnem rezultatu za leto 2014, ki se nahaja na strani 11. V popravljeni prilogi: Priloga 1 – Zavarovalno
tehnična dokumentacija – popravek, objavljamo pravilen škodni rezultat,  sprememba je označena z rumeno barvo.


3. Vprašanje in odgovor št. 3

Na portalu JN je bilo dne 16.11.2015 ob 14:20 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani,
1.Požarno zavarovanje – nova vrednost, glede na to , da imate v povpraševanju nekaj objektov zelo starih v primeru nove vrednosti velja določilo » Na novo vrednost so lahko zavarovani gradbeni objekti in oprema, katerih izgubljena vrednost zaradi obrabe starosti, ekonomske in tehnične zastarelosti (amortizacija) ne presega 40% od njihove nove vrednosti«. Prosimo za potrditev navedenega določila.

2.V 7. členu na obrazcu OBR-13 (vzorec pogodbe) navajate, da se » izvajalec zavarovanja zaveže vključiti/izključiti v/iz zavarovanje/a med letom pridobljeno ali ugotovljeno premoženje naročnika pod istimi pogoji«. Za zavarovalnice je omenjena klavzula le delno sprejemljiva zato prosimo, da klavzulo dopolnite oz. ustrezno popravite » V kolikor se okoliščine spremenijo v tolikšni meri, da za zavarovalnico niso več sprejemljive pod prvotno dogovorjenimi zavarovalnimi pogoji, ima zavarovalnica v skladu z zakonom pravico spremeniti pogoje zavarovanja ali rizik zavrniti«.

3.Predlagamo, da se točka " Izravnava premije glede na škodni rezultat" dopolni na sledeč način:
ŠR (škodni rezultat) predstavlja razmerje med zneskom likvidiranih in rezerviranih škod preteklega zavarovalnega leta zavarovanca in zneskom plačanih zneskov zavarovalnih premij. Zavarovanec ima pravico do prijave škodnih primerov iz preteklega leta še 3 leta po datumu, ko je bil znan obseg škode, oziroma znotraj petih let od nastanka škode. Iz tega razloga ne moremo ugotoviti kakšen je dejansko škodni rezultat iz naslova odgovornosti, da bi ga lahko upoštevali pri priznanju bonusov .

4. Sončna elektrarna obe lokaciji:
1. So kateri deli še v garanciji?
2. Ali ima elektrarna prenapetostno zašcito in/ali zašcito pred povratnimi tokovi in ali ima strelovod?

5. Ali želite zaloge zavarovati na flotantni način?

6. Pri podatkih o izplačanih škodah navedite iz katerega obratovalnega zastoja (požar, strojelom) je navedena škoda v višini 463,45 EUR?

7. V 4. členu vzorca pogodbe navajate« če se letna zavarovalna premija plača v enkratnem znesku bo izvajalec naročniku priznal dodatni popust v višini 5% neto premije« prosimo, da določilo dopolnite,da to velja za vse zavarovalne vrste ne velja pa za potresno zavarovanje.

Lp

Odgovor poslan dne 17.11.2015 ob 15:37

1. Objekti so generalno dobro vzdrževani ali obnovljeni in se zavarujejo na novo vrednost razen:

- Prosvetni dom Horjul

Vendar pa se v primeru, da se stavba obnovi, prenovi ali nadgradi, skratka, da se tehnična odpisanost zmanjša na raven ostalih občinskih zgradb, ta zgradba zavaruje na novo vrednost.

2. Glede na dejstvo, da gre za Občino, kjer so dejavnosti znane in konstantne (ne gre za neko podjetje v razvoju) se ne pričakuje medletnih pridobitev OS, ki bi presegala trenutno znan riziko profil zavarovanca. Temu vsled naročnik vztraja pri obstoječi dikciji.

3. Naročnik vztraja pri zapisani dikciji.

4.1 Garancije na MFE po lokacijah:
a. MFE OŠ Horjul – ni več garancije
b.
MFE VVE pri OŠ Horjul – ni več garancije
c.
MFE Športna Dvorana – do 23.11.2021

4.2 Vse tri elektrarne imajo tako prenapetostno zaščito, kot zaščito pred povratnimi tokovi in tudi strelovod.

5. Ne.

6. Škoda se nanaša na strojelom.

Ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajo, da se pri zavarovanju MFE ne upošteva bonus/malus sistem.

7. Potrjujemo predlog ponudnika pod točko 7, posledično bomo temu primerno spremenili 4. člen pogodbe.

 4. Vprašanje in odgovor št. 4

Na portalu JN je bilo dne 16.11.2015 ob 15:03 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani,
1) Kateri so posebni nevarnostni viri – navedite in posredujte podatke o le-teh ?

2) Navajate odgovornost iz naslova dobave pitne vode – kakšno kritje želite – ali je to proizvajalčeva odgovornost – če da prosimo za letni planirani promet iz tega naslova ?

3) Navajate klavzulo pri odgovornosti, da se zahtevki poravnajo ob predhodnem soglasju posameznega zavarovanca. Opozarjamo vas, da v kolikor bo zavarovanec onemogočil zavarovalnici, da reši odškodninske zahtevke s poravnavo v kolikor bo temelj podan, zavarovalnica ni dolžan plačati presežka odškodnine, obresti in stroškov, ki zaradi tega nastanejo .

Lp

Odgovor poslan dne 17.11.2015 ob 15:38

1. Gre za kritje nevarnosti, ki ne izhajajo neposredno iz dejavnosti naročnika (npr. podpiranje drevesa ob svoji stavbi ipd.) ter za občasne javne prireditve v okviru osnovne dejavnosti (prireditve v OŠ, Vrtcu, Posvetnem domu, občinske prireditve…), dobavo pitne vode ipd.

2. Dobava pitne vode je ena izmed dejavnost naročnika, zato se kritje poda v okviru zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti.

3. Zavarovalnica ima zakonsko dolžnost izplačila odškodnine, če sta temelj in višina odškodninskega zahtevka nesporna, zato iz izpostavljenega vidika soglasje na relacijo zavarovalnica in oškodovanec ne more vplivati. Navedena klavzula je namenjena temu, da se odškodnine ne izplačujejo avtomatično, pavšalno in brez natančne preveritve dejstev, ki jih v odgovoru na vložen odškodninski zahtevek izkaže zavarovanec ali celo brez seznanitve zavarovanca s celotnim odškodninskim zahtevkom.

 5. Vprašanje in odgovor št. 5

Na portalu JN je bilo dne 16.11.2015 ob 16:07 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani,

v vzorcu pogodbe OBRAZEC 13, 4. člen šesti odstavek navajate "premijske stopnje so fiksne za celotno zavarovalno obdobje". Pri premijskih stopnjah za potres zavarovalnice ne moremo zagotoviti fiksnost cen za obdobje 10 let, ker so le te odvisne od pozavarovalnega trga, kjer imamo te rizike zavarovane. Prosimo vas, da zgornjo dikcijo dopolnite in sicer:

" premijske stopnje, so fiksni ves čas trajanja zavarovana z izjemo potresa. Premijska stopnja za zavarovanje potresa se lahko spremeni, vendar največ za 20% ob pogoju, da zavarovalnica dokaže spremenjeno stanje na pozavarovalnem trgu oziroma spremembo pozavarovalnih cen za pozavarovanje nevarnosti potresa.

lp

Odgovor poslan dne 17.11.2015 ob 15:39

Zaradi dolžine trajanja zavarovalnega razmerja se s predlogom delno strinjamo.

Naročniki pri pripravi razpisne dokumentacije upošteva sledeče: »Premijske stopnje so fiksne ves čas trajanja zavarovana z izjemo potresa. Premijska stopnja za zavarovanje potresa se lahko spremeni po petih letih od začetka zavarovanja, vendar največ za 20% ob pogoju, da zavarovalnica dokaže spremenjeno stanje na pozavarovalnem trgu oziroma spremembo pozavarovalnih cen za pozavarovanje nevarnosti potresa.«

6. Vprašanje in odgovor št. 6

 Na portalu JN je bilo dne 16.11.2015 ob 16:27 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

 Ponudnikovo vprašanje:

 Spoštovani,
glede na dejstvo, da niste edini naročnik za pripravo ponudbe in da med drugim zahtevate tudi reference.... vas še enkrat prosimo da rok za oddajo ponudb podaljšate vsaj za en teden.

Odgovor poslan dne 17.11.2015 ob 15:41

Ponudniki pri predložitvi referenc lahko priložijo samo izpolnjen obrazec. Ni nujno, da so potrjeni tudi s strani naročnika referenčnega posla.

Zaradi prošnje za podaljšanje roka za prejem ponudb le-to podaljšujemo za en teden zato je novi rok za oddajo ponudb torek 01.12.2015 do 09:00 ure zjutraj. Po pošti poslana ponudba (ne glede na vrsto pošiljke) mora prispeti na naslov naročnika prav tako do navedenega datuma in ure.

Posledično se prestavi tudi rok za odpiranje ponudb, ki je torek 01.12.2015 ob 11:00 uri, zadnji rok za prejem ponudnikovih vprašanj je po novem 24.11.2015 do 10:00 ure dopoldan ter zadnji rok za sporočanje sprememb razpisne dokumentacije iz strani naročnika je 25.11.2015.

7. Vprašanje in odgovor št. 7

Na portalu JN je bilo dne 17.11.2015 ob 09:52 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani.

Pod točko 4. tehnične in kadrovske sposobnosti navajate, da moramo priložiti 5 referenčnih potrdil. Ali lahko samo navedemo naše zavarovalnice skupaj s kontaktno osebo, ker premija 8.000 eur je zelo nizka premija z zavarovalniškega vidika in nam to samo povzroča dodatno delo.

Hvala in lep pozdrav.

Odgovor poslan dne 18.11.2015 ob 09:34

Ponudnik pri predložitvi referenc lahko priložijo samo v celoti izpolnjen obrazec 14. Pri tem ni potrebno, da so obrazci potrjeni tudi s strani naročnika referenčnega posla.